Aktuelt

Orientering om menighedsrådsvalg 21/1 2018

Søndag den 21/1 2018 vil der i forbindelse med kirkekaffen, være orientering om det kommende menighedsrådsvalg.

Menighedsrådsvalg 18/3 2018

Næste menighedsrådsvalg er søndag 18. marts 2018. Læs mere om menighedsrådsvalg under "Om Vor Frue Kirke".

Økumeni - samarbejdet mellem de kristne kirker

Vort Bispedømme skriver på sin hjemmeside:
”Økumeni betegner efter katolsk opfattelse bestræbelserne på at genoprette den fulde enhed mellem alle kristne. Det er et faktum, at de kristne på trods af deres tro på den ene Gud er splittet i mange forskellige kirkesamfund med indbyrdes forskellig og delvis modstridende lære, liturgi og organisation. Udgangspunktet for al økumeni er, at denne tilstand er i modstrid med Guds plan, sådan som den f.eks. findes udtrykt i Jesu ypperstepræstelige bøn aftenen før han skulle lide: "Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig"; (Joh 17,20-21).

Denne splittelse i kristenheden er en følge af reformationen i 1500-tallet, og den har medført, at der nu på verdensplan er over 40.000 forskellige kristne kirkesamfund. Denne splittelse har svækket kristenhedens vidnesbyrd for verden i forhold til de andre religioner og livsanskuelser lige fra islam til videnskabstro, ateisme og sekularisme. Derfor er det vigtigt, at vi nu 500 år efter reformationen tilgiver alt det, som er gået forud, og i stedet prøver at opbygge et fællesskab med de andre kristne kirkesamfund. Det vigtigste, Trosbekendelse og dåb, har vi trods alt til fælles. Som kristne må vi sammen gå foran som vidner for fred, tilgivelse, tålmodighed, godhed og næstekærlighed.

De aktiviteter, vi kunne være fælles om, kunne være bøn, bibelstudium, retræter, meditation, pilgrimsvandringer, karitativt arbejde (diakoni).

Sådanne økumeniske aktiviteter er allerede sat i værk her i Silkeborg. Her skal nævnes to:

  • Søndag 29. okt. kl. 13,00 til 17,00: Pilgrimsvandring rundt til fire forskellige kirker i Silkeborg, med sang, bøn og meditation. I hver kirke fortæller en repræsentant for den pågældende menighed om dens tro. Start ved Silkeborg kirke. Næste station er vores kirke. Tredje station Mariehøj kirke. Efter en vandretur rundt om Lyngsø kommer vi til Baptistkirken, videre til Lunden, og tilbage til vores kirke, hvor der sluttes af med kaffe og uformel samtale i vores menighedslokale.
  • Torsdag den 2. nov. også her i Vor Frue Kirke: Foredrag: Prof. Niels Chr. Hvidt fortæller om ”Tro og helbred”. Niels Chr. Hvidt er professor på det medicinske fakultet på Syddansk Universitet i Odense, hvor hans speciale er åndelig omsorg. Han er katolik og har bl.a. skrevet bogen ”MIRAKLER Møder mellem Himmel og jord.”

Begge begivenheder er arrangeret af Silkeborg Pilgrimsfællesskab, som er et tværkirkeligt kristent fællesskab. Hjemmeside: www.pilgrimsilkeborg.dk

Kirsten Kjærulff

Pave Frans forlænger sit besøg i Sverige med én dag

Vatikanets pressetalsmand pater Lombardi har oplyst, at pave Frans har besluttet at forlænge sit besøg i Sverige i slutningen af oktober med yderligere én dag, og at han tirsdag morgen den 1. november fejrer messe. Det var oprindeligt planen, at paven kun ville være i Lund den 31. oktober for at deltage i en økumenisk markering af 500-årsdagen for reformationen. Men nu har Frans valgt at overnatte i Sverige og fejre messe om morgenen inden han vender hjem til Vatikanet.

På pressekonferencen kom pater Lombardi med den besked, som mange svenske (og nordiske) katolikker havde håbet på – at der bliver en pavelige messe under besøget.

”Vi – Det lutherske Verdensforbund og Det pavelige råd for fremme af kristen enhed – udsender en fælles pressemeddelelse om de økumeniske arrangementer i Lund og Malmø, Sverige, som pave Frans deltager i den 31. oktober for at markere 500-året for reformationen. Samtidig bedes man bemærke, at hele programmet for Den hellige Faders tur til Sverige først bliver offentliggjort på et senere tidspunkt, men at det vil indeholde en katolsk messe om morgenen den 1. november”.

Af pressemeddelelsen fremgår også, at den økumeniske markering vil bestå af to dele. Det begynder med en mindehøjtidelighed i Lunds domkirke og senere bliver der et offentligt arrangement på Malmø arena.

Taksigelse, omvendelse og fælles vidnesbyrd

Det fælles arrangement har til formål at belyse de sidste 50 års økumenisk dialog mellem katolikker og lutheranere og frugterne af dette samarbejde. Markeringen vil bygge på temaerne ”taksigelse, omvendelse og engagement i et fælles vidnesbyrd”, og formålet er ”at udtrykke reformationens gaver samt bede om tilgivelse for den splittelse, kristne fra begge traditioner har forårsaget”.

I Lunds domkirke vil mindehøjtideligheden inkludere den nyligt offentliggjorte katolske-lutheranske ’Common Prayer’ – en fælles bøn, som bygger på indsigterne fra fællesdokumentet ’Fra konflikt til enhed’.

Malmø Arena vil danne rammen for aktiviteter med fokus på fælles vidnesbyrd samt katolikkers og lutheraneres fælles tjeneste i verden, blandt andet gennem indslag fra LWF World Service og Caritas Internationalis, og deres arbejde med at yde omsorg for flygtninge, fredsskabelse og miljøbeskyttelse. Arenaen kan rumme op til 10.000 personer.

Pave Frans, Verdensforbundets præsident biskop Munib A. Younan og dets generalsekretær pastor Martin Junge vil lede den fælles gudstjeneste i Lund og arrangementet i Malmø i samarbejde med ledere fra det katolske bispedømme af Stockholm og Svenska kyrkan.

”Det er, når samfundet vælger vejen væk fra konflikter, at kraften kommer. I Kristus opmuntres vi til sammen at tjene i denne verden. Den fælles ihukommelse er et vidnesbyrd om den kærlighed og det håb, vi alle har takket være Guds nåde”, siger verdensforbundets præsident Younan og generalsekretær Junge.

Kardinal Kurt Koch, formand for Det pavelige råd for fremme af kristen enhed, supplerer: ”Gennem at vi sammen fokuserer på det centrale spørgsmål om Gud og gennem en Kristus-centreret tilgang vil lutheranere og katolikker kunne ihukomme reformationen på en økumenisk – ikke pragmatisk – måde, og i en dyb tro på den korsfæstede og opstandne Kristus”.

Yderligere informationer om det fælles økumeniske arrangement findes på www.lund2016.net.

 

Kørsel til kirken

En gang imellem kommer spørgsmålet op, om der kan etableres en kørselsordning i sognet af hensyn til dem, der har vanskeligheder med at komme i kirke, enten fordi de er gangbesværede eller fordi der ikke findes nogen offentlige transportmidler, der passer til messetiderne.

I det store og hele lykkes det for de fleste at komme frem, fordi de bliver tilbudt billejlighed.

Men højmessen kl. 9 har voldt problemer, fordi der er få offentlige transportmidler så tidligt om søndagen.

Her kan man benytte sig af FLEXTUR.

Mange synes ikke at kende til flextur, som er for alle, uanset alder.

Det er muligt at køre over sognegrænser. Man bliver kørt fra dør til dør og skal være indstillet på at køre med andre, der også har bestilt kørsel.

Flexturene kører alle dage mellem kl. 06 og 23, og kan derfor også benyttes  om aftenen til foredrag, film og andre arrangementer i menigheden.