Nyt fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde torsdag 17. maj 2018

Til stede: p. Stefano Tarquini, Sr M. Gisèle, Thi Hoa, Kirsten Kjærulff, Susanne Hytting, Karen Kjærgaard, Pia Egberg og Christian Hæsum

1.       Orientering fra præsten 
- P. Stefano fortsætter som konstitueret sognepræst. Det pastorale arbejde varetages af p. Davide. P. Davide aftaler fejringen af hverdagsmesser med p. Leo. - Ordningen er gældende indtil videre.

2.       Orientering fra formanden
- Det er muligt at søge penge fra en pulje til fremme af ungdomsarbejde i Kirken. Det drejer sig om ISOBRO. Midlerne kan søges fra august. Punktet sættes på til næste møde.
- Der lyder en opfordring fra biskoppen til at bede pinsenovene -  Fra Asbjørn Nordam: Dagsorden til næste pastoralrådsmøde med idékatalog til ”fremme af menighedens liv og vækst”. Punktet sættes på vores dagsorden til næste møde

3.       Kirkeskat 
- Der er plads til forbedring af indbetalingerne til kirkeskatten i Silkeborg. En strategi for at øge indbetalingerne udformes af Pia og Karen, samt Hoa efter sommerferien.

4.       Mobile Pay
-Der er netop oprettet en Mobile Pay konto til indbetalinger. Der er ikke skattefradrag for disse indbetalinger. Pia laver en plakat med det femcifrede nummer og sender informationer til Christian, som annoncerer oplysningerne på hjemmesiden.

5.       SVUK (SilkeborgViborg UngdomsKlub)
- Der er etableret en aktiv ungdomsklub for unge fra Silkeborg og Viborg. Angelica vil gerne arrangere tiltag for børnegruppen, men beder om assistance. Vi spørger Marie og Tessa.

6.       Forslag om ”Åben kirke” i sommerferien 
- Der er tilslutning i menighedsrådet til at have ”Åben kirke” på fredage i juli. Der annonceres i Ekstraposten om ”Åben Kirke” og messetider. Christian sørger for annonceringen.

7.       Kirkekaffe hver søndag?
- Vi forhører os i menigheden om stemningen for kirkekaffe hver søndag.

8.       Månedlige oplæg til kirkekaffen?
- Punktet udsættes. Der ønskes et foredrag om Vietnamesiske helgener. Sr. Gisele arbejder videre med tiltaget. Eventuelt kan det kombineres med KK44.

9.       Parkering ved kirken 
- Susanne taler først med Ulla omkring parkering ved kirken for at høre om hvad der tidligere er talt om. Herefter søges eventuelt om dispensation til at parkere på torvet i forbindelse med søndagsmessen.

10.   Vicevært 
- Loc (Hoas mand) vil gerne tilbyde sig om vicevært.

11.   Nøgler 
- Kirsten Kjærulff får lavet flere nøgler hos Silkeborg Nøgleservice. Både til sakristi, menighedssal og kirke. 
- Karen laver et nøgleskema, hvor alle kendte udlånte nøgler registreres.

12.   Vasketøj fra sakristiet
- Karen vil godt på sigt vaske tøj fra sakristiet. Med tiden forsøges Anita og Tessa medinddraget i dette. Der indkøbes strygebræt og strygejern.

13.   Eventuelt
a) Der etableres en kaffekasse. 
b) Sommerfesten: Menigheden i Viborg inviteres med til sommerfesten
c) Trappen til indgangsdøren på Vestergade bliver repareret
d) Der er problemer med stikkontakterne i menighedslokalerne. Formanden kontakter Sejs El, der plejer at vedligeholde vores elinstallationer.
e) Næste møde: 22/6 kl. 18.30.

Orientering fra menighedsrådet

Torsdag 5.april 2018 afholdt det nyvalgte menighedsråd sit første møde.
Følgende deltog i mødet: Christian Hæsum, Sr M. Gisèle Tricart, Thi Hoa, Kirsten Kjærulff, Susanne Hytting, Karen Kjærgaard og Pia Egberg. Der var afbud fra Pastor Bernardo og Margrethe Dupont.

Fra Bispekontoret var der orientering om, at vi kunne vente vores sognepræst P. Bernardo tilbage igen i slutningen af april.


Næste punkt var fordelingen af opgaver i menighedsrådet:
Formand: Kirsten Kjærulff, som dog stillede som betingelse, at hun fik assistance af et forretningsudvalg: Susanne Hytting og Karen Kjærgaard blev valgt.
Næstformand: Sr Marie Gisèle Tricart
Sekretær: Christian Hæsum
Kasserer: Pia Egberg med praktisk assistance fra Hoa
Sognesekretær: Valget blev udsat, da denne funktion primært er sognepræstens ansvar.
Andre hverv, som blev uddelegeret:
a) Hjemmesiden: Christian Hæsum
b) Blomsterliste, rengøringsliste og diverse festudvalg: Hoa
c) Caritas-repræsentant: Pia med assistance fra en lille gruppe, som endnu ikke er valgt..
d) Evt. hjælp til kirkebøger og kartotek: Susanne Hytting.
e) Menighedsbrev. Kontakten med alle ”usynlige” medlemmer af vores menighed er helt afhængig af, at vores kartotek fungerer. Christian vil undersøge muligheden for, om modtagelsen af et sådan menighedsbrev kunne organiseres via hjemmesiden. Derudover skal der gøres opmærksom på det fra prædikestolen og på en plakat i våbenhuset. Sr. Marie Gisèle laver udkast til et brev.

Orientering om menighedsrådets arbejde kan ske kort fra prædikestolen og mere udførligt under kirkekaffen. Første gang søndag den 15. april. Her er der også plads for nye ideer til gavn for ”menighedens liv og vækst”. Endelig kunne vi her benytte lejligheden til at præsentere og takke dem, som hjælper med forskellige opgaver i menigheden: Regnskab, rengøring, haven, blomster, kirkekaffe, opvask osv. osv.

Næste møde: tors. 17. maj kl 19,00

Kirsten Kjærulff

Resultat af menighedsrådsvalg 18/3

Menighedsrådet består af:
Christian Hæsum
Marie Gisele Tricart
Thi Hoa Tran
Kirsten Kjærulff

Suppleanter:
Susanne Hytting
Karen Kjærgaard
Maria Margrethe Dupont
Pia Maria Egberg

Præsentation af kandidaterne til menighedsrådsvalget 18/3