Bønner

Bønner

Ved korstegnet

I Faderens og Sønnens og  Helligåndens navn.  Amen.

Lovprisning af Treenigheden

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed.  Amen.

Herrens bøn

Fader vor, du som er i himlen,

Helliget vorde dit navn,

komme dit rige.

Ske din vilje som i himlen, så og på jorden.

Giv os i dag vort daglige brød

og forlad os vor skyld,

som og vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men frels os fra det onde.

   

Bordbøn

Før måltidet.  Herre! velsign os og disse gaver, som vi skal modtage af din milde godhed. Ved Kristus, vor Herre. Amen.

Efter måltidet.  Vi takker dig, almægtige Gud, for alle dine velgerninger. Du som lever og råder i al evighed. Amen.

 

Den apostolske trosbekendelse

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,

Himlens og jordens Skaber,

og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,

som er undfanget ved Helligånden,

født af Jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus,

korsfæstet, død og begravet;

som nedfor til dødsriget,

opstod på den tredje dag fra de døde,

opfor til Himlen,

sidder ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,

hvorfra han skal komme igen

for at dømme de levende og de døde.

Jeg tror på Helligånden,

den hellige katolske Kirke,

de helliges samfund,

syndernes forladelse,

kødets opstandelse og det evige liv.  Amen

 

Englens Hilsen, Ave Maria

Hil dig Maria, fuld af nåde!

Herren er med dig!

Velsignet er du iblandt kvinder

og  velsignet er dit livs frugt, Jesus.

  Hellige Maria, Guds Moder!

Bed for os syndere,

nu og i vor dødstime. Amen.


Angelusbønnen

Herrens engel bragte Maria det glade budskab, og hun undfangede ved Helligånden.

Hil dig Maria…

 

Se! Jeg er Herrens tjenerinde; det ske mig efter dit ord.

Hil dig Maria…

 

Og Ordet er blevet kød og har boet iblandt os.

Hil dig Maria…

 

Bed for os hellige Gudsmoder.

At vi må blive værdige til Kristi forjættelser.

 

Lad os bede.

Herre!  Opfyld vore hjerter med din nåde, for at vi, som ved englens budskab har erkendt Kristi, din Søns, menneskevordelse, ved hans lidelse og kors må føres til opstandelsens herlighed.  Ved samme Kristus, vor Herre.  Amen.

   

Rosenkrans

Rosenkransen begynder med:

Jeg tror på Gud Fader….

Fader vor .…

Tre gange Hil dig, Maria.... hvor der efter navnet Jesus tilføjes:

1. Som forøge vor tro.

2. Som styrke vort håb.

3. Som opflamme vor kærlighed.

Ære være Faderen ...

 

Ved de følgende fem led bestående af et Fader vor ... og ti Hil dig, Maria….

    

De fem glædens mysterier:

1. Som du undfangede ved Helligånden.

2. Som du bar ved dit besøg hos Elisabeth.

3. Som du fødte i stalden i Bethlehem.

4. Som du ofrede i templet.

5. Som du genfandt i templet.

 

De fem lysets mysterier:

1. Jesu dåb i Jordanfloden

2. Jesu åbenbaring i Kana

3. Jesu forkyndelse af Evangeliet

4. Jesu forklaring på Tabor bjerget

5. Indstiftelse af Eukaristien

 

De fem smertens mysterier:

1. Jesus som svedte blod for os.

2. Jesus som blev hudstrøget for os.

3. Jesus som blev kronet med torne for os.

4. Jesus som bar det tunge kors for os.

5. Jesus som blev korsfæstet for os.

 

De fem herlighedens mysterier:

1. Jesus som opstod fra de døde.

2. Jesus som opfór til Himlen.

3. Jesus som nedsendte Helligånden.

4. Jesus som optog Maria i Himlen.

5. Jesus som kronede Maria i Himlen.

 

Hvert led slutter med Ære være Faderen ...

 

De ti bud

1. Jeg er Herren, din Gud - du må ikke have andre guder end mig.

2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn.

3. Du må huske at holde hviledagen hellig.

4. Du skal ære din far og mor.

5. Du må ikke slå ihjel.

6. Du må ikke bryde ægteskabet.

7. Du må ikke stjæle.

8. Du må ikke aflægge falsk vidnesbyrd imod din næste.

9. Du må ikke begære din næstes hustru.

10. Du må ikke begære, hvad der tilhører din næste.

   

Fem Kirkebud

1. Du skal fejre søndagen, som “Herrens dag”.

2. Du skal på søndage og festdage deltage i fejringen af Eukaristi.

3. Du skal bringe et offer om fredagen.

4. Du skal modtage bodens og eukaristiens sakramente regelmæssigt, mindst én gang om året i påsketiden.

5. Du skal aktivt støtte Kirken og din menighed.

 

Syv sakramenter

1. Dåben

2. Firmelsen

3. Eukaristien

4. Boden

5. De syges salvelse

6. Præstevielsen

7. Ægtevielsen

 

Hovedsynder

1. Hovmod

2. Havesyge

3. Misundelse

4. Vrede

5. Ukyskhed

6. Frådseri

7. Træghed, livslede

 

Kardinaldyder

1. Klogskab

2. Retfærdighed

3. Tapperhed

4. Selvdisciplin og mådehold

 

De syv legemlige barmhjertighedsgerninger

1. Mætte de sultne

2. Give de tørstige noget at drikke

3. Klæde de nøgne

4. Tage sig af de fremmede

5. Befri de fangne

6. Besøge de syge

7. Begrave de døde

 

De syv åndelige barmhjertighedsgerninger

1. Formane syndere

2. Belære de uvidende

3. Vejlede de tvivlende

4. Trøste de bedrøvede

5. Lide uret med tålmodlighed

6. Være parat til at tilgive

7. Bede for levende og døde

 

Helligåndens syv gaver

1. Visdoms ånd

2. Indsigts ånd

3. Råds ånd

4. Styrkes ånd

5. Kundskabs ånd

6. Fromheds ånd

7. Gudsfrygts ånd

 

De evangeliske råd 

1. Fattigdom (give afkald på unødig besiddelse)

2. Liv i ugift stand (intet ægteskab og ingen familie for præster)

3. Lydighed (hermed forpligter medlemmerne af et religiøst fællesskab sig til lydighed mod ordensreglen)

     

   

Den katolske hilsen

Lovet være Jesus Kristus - i al evighed. Amen.

   

Foran den korsfæstede

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig, thi ved dit hellige kors har du forløst verden.

   

For de afdøde

Herre, giv dem den evige hvile, og lad det evige lys lyse for dem. De hvile i fred. Amen.

   

Lovprisning af Alterets Sakramente

I Alterets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære.

   

Når man tager vievand

Den almægtige Gud, Faderen og Sønnen og Helligånden, velsigne mig. Amen.

   

Sub tuum præsidium

Til din beskyttelse tyer vi, hellige Gudsmoder! Forsmå ikke vor bøn i vore trængsler, men fri os altid ud af alle farer, du højlovede og velsignede Jomfru, vor Frue! Du som taler vor sag og går i forbøn for os hos Gud: Udson os med din Søn, tal for os til din Søn, fremstil os for din Søn!

   

Til Jomfru Maria

Maria, undfanget uden synd, bed for os, som tager vor tilflugt til dig.